หน้าหลัก

สมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (วนส.)

  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
  • 1) ท่านรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้บันทึกเข้าสู่ระบบอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการนี้เป็นข้อมูลของตัวท่านเอง และไม่ได้นำข้อมูลบุคคลอื่นมาใช้ หรือเป็นการใช้ข้อมูลโดยละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น กรณีที่ท่านนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในทางแพ่งและทางอาญา
  • 2) ท่านรับทราบว่าการให้ข้อมูลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ วนส. ในการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา ยกระดับศักยภาพของ วนส.
  • 3) วนส. ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ หยุดชะงัก หรือคอมพิวเตอร์ไวรัส รวมไปถึงความไม่ครบถ้วนใดๆ ของข้อมูล หรือความเสียหายต่อท่าน หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการให้บริการเข้าใช้ระบบ
  • ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • 1) ท่านยินยอมให้ วนส. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และ/หรือที่ตั้งให้แก่หน่วยงาน องค์กรพันธมิตรเครือข่ายของ วนส. เพื่อ ประกอบการวิเคราะห์ในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารสาธารณสุข
  • 2) วนส. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1) ไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือตามกรอบเวลาที่ วนส. พิจารณาแล้วมีความเหมาะสม
  • 3) ท่านสามารถถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ e-mail : cpha@moph.go.th โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ท่านมีการถอนความยินยอม ทั้งนี้ การถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ไม่ส่งผลกับการเปิดเผยข้อมูลของ วนส. ที่ได้กระทำไปก่อนหน้าวันที่ท่านจะได้ถอนความยินยอม
  • ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครแล้วและยินยอมให้วนส. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่น ใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางวนส. เห็นสมควร

ข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน)

your image
ไฟล์นามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.gif

รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน

ความยากของรหัสผ่าน:

* รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัว

* รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวเลข

* รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)

* รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก (a-z)

หมายเหตุ: วนส. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิก กรณีที่พบว่ามีการกรอกข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน

ยืนยันข้อมูล

คลิก “ สมัครสมาชิก ”
เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก ระบบบริหารการฝึกอบรม

กรุณากรอกรหัส OTP ภายใน นาที

ส่งรหัสยืนยันใหม่อีกครั้ง

ลงทะเบียนเรียบร้อย

ท่านสามารถเข้าใช้งาน โดยคลิก "เข้าระบบ" และกรอกอีเมลพร้อมรหัสผ่านที่ท่านกำหนดไว้